معرفی

مشخصات فردی

الهام صادقی فر

نام - نام خانوادگی : الهام   صادقی فر

پست الکترونیکی : sadeghifar@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : پرستاری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : پرستاری گرایش داخلی جراحی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : پرستاری

محل خدمت : دانشکده پرستاری مامایی

مرتبه علمی : مربی

الهام صادقی فر
الهام صادقی فر

محل خدمت :
    دانشکده پرستاری مامایی
مرتبه علمی :
    مربی
^